Verksamhetspolicy

Telecenter i Oskarshamn AB är, med över 25 års erfarenhet, en drivande leverantör inom säkerhet och kommunikation med hög kvalitet, god service, ett affärsmässigt och positivt bemötande samt en förmåga att utveckla flexibla lösningar i samarbete med våra kunder.

Vi erbjuder helhetslösningar inom brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning samt fiber/nätverk. Vi är dedikerade att hjälpa till med utformning, projekteringar, teknisk rådgivning samt leverans av högkvalitativa system.

För hela Telecenter har vi ett integrerat verksamhetssystem som säkerställer att vi arbetar enligt gällande lagstiftning, standarder och egna målsättningar.

Vårt fokus riktas mot våra kunder, våra medarbetare och vår omgivning genom våra kvalitets, miljö och arbetsmiljöpolicys som övergripande innebär att vi ska:
• vara lyhörda för kunders önskemål och krav i syfte att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa våra kunders förväntan
• alltid och i alla lägen följa lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet
• vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld och ständigt vara redo att förbättra vårt arbetssätt.
• alltid leverera högkvalitativa produkter och tjänster
• Ständigt sträva efter att förbättra och effektivisera vår verksamhet efter våra miljömål.
• förebygga och successivt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till, framför allt användningen av råvaror och energi samt utsläppen till luft orsakade av produktion och transporter.
• informerar och engagerar våra medarbetare i vårt miljöarbete och våra miljömål
• bedriva kompetensutveckling för alla medarbetare i syfte att skapa grunden för ökad kvalitet i vår verksamhet, mindre sårbarhet mot störningar och mer kvalificerade, varierade och stimulerande arbetsuppgifter
• löpande och aktivt informera, utbilda och engagera vår personal och våra kunder
• bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs och följs upp

Genom att påverka såväl leverantörer som kunder att ta samma ansvar och visa samma öppenhet som vi själva, så är det vårt mål att göra skillnad för kunder, medarbetare och miljön.

Förutom dessa övergripande policys så möter vi marknadens höga krav genom de specifika
certifieringar enligt nedan:
• Anläggarfirma Inbrottslarm: SSF 1015
• Anläggarfirma Brandlarm: SBF 1008:2
• Behörig ingenjör Brandlarm
• Behörig ingenjör Inbrottslarm
• ISO 9001:2015 certifiering
• ISO 14001:2015 certifiering
• Robust fiber